Design a site like this with WordPress.com
Get started

Պլաստիկ շշի երկրորդական օգտագործում

Էկոլոգիա առարկայից մեզ հանձնարարված էր պլաստիկե շշին երկրորդ կյանք տալ։ Քանզի մեր տանը փոքրիկ երեխա կա, տատիկի հետ որոշեցինք շշից խաղալիքների տուփ/տոպրակ պատրաստելը։ Ընթացքը շատ պարզ է։ Պարզապես անհրաժեշտ է շշի նախընտրած հատվածից կտրել, զարդարել (օր.՝ ժապավենով), ծակել այն հատվածը, որտեղից անհրաժեշտ է անցկացնել, բռնելու համար նախատեսված, թելերը։

Ահա, պատրաստ է։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: