Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ինչպես է Զատիկը նշվում իմ ընտանիքում։ | Come si festeggia la Pasqua in mia famiglia.

Ահա ներկայացնում եմ ձեզ մի տեսանյութ, որտեղ ցույց եմ տալիս, թե ինչպես է իմ ընտանիքը պատրաստվում Զատիկին։ Այն պատրաստել եմ հայերեն և իտալերեն լեզուների համադրությամբ։

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑