Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հեռավար-առցանց ուսուցման առաջադրանքների փաթեթ։ Ապրիլի 24 – Մայիսի 1

Սկսում ենք հեռավար-առցանց ուսուցման նոր շաբաթ։ Եվ ահա ներկայացնում եմ ձեզ ապրիլի 27 – մայիսի 1-ի աշխատանքներս և տեսադասերը։

Continue reading “Հեռավար-առցանց ուսուցման առաջադրանքների փաթեթ։ Ապրիլի 24 – Մայիսի 1”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑