Design a site like this with WordPress.com
Get started

Prepositions: on, in, at

AT

  • For the time of the day –at 5 o’clock, at midnight, at sunset
  • we use at with expressions – at night, at the weekend, at present, at the moment, at Easter, at Christmas
  • We say that somebody is at home, at work, at school, at university, at college, at sea

Continue reading “Prepositions: on, in, at”

Պլաստիկ շշի երկրորդական օգտագործում

Էկոլոգիա առարկայից մեզ հանձնարարված էր պլաստիկե շշին երկրորդ կյանք տալ։ Քանզի մեր տանը փոքրիկ երեխա կա, տատիկի հետ որոշեցինք շշից խաղալիքների տուփ/տոպրակ պատրաստելը։ Ընթացքը շատ պարզ է։ Պարզապես անհրաժեշտ է շշի նախընտրած հատվածից կտրել, զարդարել (օր.՝ ժապավենով), ծակել այն հատվածը, որտեղից անհրաժեշտ է անցկացնել, բռնելու համար նախատեսված, թելերը։

Continue reading “Պլաստիկ շշի երկրորդական օգտագործում”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑