Առաջադրանք

2.Գրաբարով գրված այս հատվածը փոխադրի՛ր ժամանակակից հայերենի.

Ձմեռն էանց, անձրեւք անցին, և գնացեալ մեկնեցան: Ծաղիկք երեւեցան յերկրի մերում,  ժամանակ եհաս հատանելոյ, ձայն տատրակի լսելի եղեւ յերկրի մերում: Թզենի արձակեաց զբողբոջ իւր, որթք մեր ծաղկեալք ետուն զհոտս իւրեանց:

Արի եկ, մերձաւոր իմ, գեղեցիկ իմ, աղաւնի իմ, և եկ դու: Երեւեցո ինձ զերես քո և լսելի արա ինձ զբարբառ քո. զի բարբառ քո քաղցր է, եւ տեսիլ քո գեղեցիկ:

Ձմեռն անցավ, անձրևներն անցան, և գնացածները մեկնեցին։ Ծաղիկներ երևացին մեր երկրում, հասավ այգի էտելու ժամանակը, տատրակի ձայնը լսելի եղավ մեր երկրում։ Թզենին արձակեց իր բողբոջը, մեր ծաղկած որթատունկերը տվեցին իրենց բույրերը։

Արի, իմ մերձավոր, իմ գեղեցիկ, իմ աղավնի, և արի դու։ Ցույց տուր ինձ քո երեսը, և լսելի արա ինձ քո խոսքը, որովհետև քո խոսքը քաղցր է և տեսքը՝ գեղեցիկ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: