Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանքներ

1. Ներգործական կառույցի նախադասությունները դարձրեք կրավորական կառույցի:

Ոստիկանները սրճարանից դուրս բերեցին երեք անծանոթ երիտասարդի: — Երեք անծանոթ երիտասարդներ դուրս բերվեցին սրճարանից ոստիկանների կողմից։

Continue reading “Առաջադրանքներ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑