Design a site like this with WordPress.com
Get started

Դավիթ Խեչոյան ֊ Բանաստեղծություն

․․․

Նայիր, խաղաղ նայիր այս անցավոր կյանքին,
Բյուրեղ ցող է իջնում ծաղիկների վրա,
Վաղն արևի շողից նա կցնդի կրկին,
Էլ չեն հիշի գունեղ ծաղիկները նրան։
Նայիր, խաղաղ նայիր այս անցավոր կյանքին,
Բյուրեղ ցող է իջնում ծաղիկների վրա։

Խեչոյան Դավիթ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: