Design a site like this with WordPress.com
Get started

Սոցիալականացում

Սոցիալականացումը

անձի կողմից տվյալ հասարակության մեջ ընդունված սոցիալական նորմերի, արժեքների և գիտելիքների յուրացման գործընթաց է:
Continue reading “Սոցիալականացում”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑