Design a site like this with WordPress.com
Get started

ՆԱԽԱԳԻԾ։ Իմ սիրելի բանաստեղծը իտալերեն լեզվով

Նախագծի նպատակը՝ հարստացնել համացանցը հայերի մասին իտալերեն նյութերով, լրացնել բառապաշարը, ձեռք բերել թարգմանչական ունակություններ

Ժամկետը՝ 2 շաբաթ

Ընթացքը՝ յուրաքանչյուրն ընտրում է մի բանաստեղծի պատմվածք, առակ կամ բանաստեղծություն և թարգմանում, ձայնագրում է ու սովորում անգիր

Մասնակիցները՝ կրթահամալիրի իտալերեն սովորողներ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: