Design a site like this with WordPress.com
Get started

Բյուջեյի պլանավորում

Ի՞նչ է բյուջեն:

Բյուջեն պետության, հիմնարկի կամ անհատի եկամուտների և ծախսերի ենթադրյալ հաշվեկշիռն է որոշակի ժամանակահատվածի՝ սովորաբար մեկ տարվա համար: Այն ֆինանսական պլան / ծրագիր է, որը բաղկացած է եկամուտներից և ծախսերից:

Continue reading “Բյուջեյի պլանավորում”

Զբոսաշրջային ռեսուրսներ

Հայաստանի Հանրապետության «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» օրենքով զբոսաշրջային ռեսուրսները բնութագրվում են որպես զբոսաշրջիկների մտավոր, նյութական, ֆիզիկական և այլ պահանջմունքների բավարարմանն ուղղված պատմամշակութային, կրոնական բնույթի, բնական, մարդկային, սոցիալ-տնտեսական և այլ ռեսուրսներ: Զբոսաշրջային ռեսուրսների էությունը կայանում է նրանում, որ դրանք հիմք են ծառայում զբոսաշրջային արդյունքի ձևավորման համար: Ավելի ընդհանրական կերպով կարելի է ասել, որ զբոսաշրջային ռեսուրսներ են համարվում այն ամենը, ինչը հնարավոր է օգտագործել կոնկրետ տարածաշրջանում զբոսաշրջային գործունեության կազմակերպման և զբոսաշրջիկներ գրավելու համար: Կան զբոսաշրջային ռեսուրսների դասակարգման մի քանի մոտեցումներ: Ընդհանուր առմամբ դրանք լինում են. 

Continue reading “Զբոսաշրջային ռեսուրսներ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑