Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կարծիք

Շնորհակալ եմ կրթօջախից՝ իրենց արված դասընթացներից։ Լավ է, որ վերջապես նորմալ տնային աշխատանքներ են տալիս։ Երեխաները այսպես ավելի են զարգանում, քան քոլեջ գալու ժամանակ էր։ Առողջություն բոլորիս։

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑