Midnight in Paris – Reflection Paper

I didn’t really like this movie and it’s a bit hard to explain why and give exact reasons. First of all, I didn’t like the beginning at all. I think it was odd to show that many views under a song. Even without checking out the genre from the first few minutes, I figured out it was a comedy. And maybe that’s the problem; I don’t really like that genre.

Continue reading “Midnight in Paris – Reflection Paper”

Connettori testuali – Nessi per proposizioni esplicite | Նախադասությունները շաղկապող բառերը

Շաղկապներ – Congiuntivi:
e – և, anche – նույնպես, նաև, inoltre – (դրանից) բացի, pure – թեպետ, սակայն, բայց, né – ո՛չ…ո՛չ, neanche – և ոչ այլ, և ոչ իսկ, nemmeno – նույնիսկ, և ոչ իսկ, neppure – և ոչ իսկ

Continue reading “Connettori testuali – Nessi per proposizioni esplicite | Նախադասությունները շաղկապող բառերը”

Charlie and the Chocolate Factory – Reflection Paper

I’m gonna be completely honest at this right moment; I like this movie because of the role which plays JOHNNY DEPP. Yes, I basically and actually like JOHNNY DEPP. Even earlier when I didn’t know that it was him playing the role of Willy Wonka I still liked the movie because of Willy. It proves that Johnny is a great and amazing actor that makes me love each of the roles he’s playing even when I don’t even recognise him there. He gives the movie taste just by being there!

Continue reading “Charlie and the Chocolate Factory – Reflection Paper”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started