Design a site like this with WordPress.com
Get started

English – Homework

Անգլերենին վերաբերող գիտելիքների ու հմտությունների ստուգման բոլոր հարցաշարերում իրենց կայուն տեղն են զբաղեցնում պայմանական նախադասությունների երեք տիպերը:

The first type of conditional sentences

Պայմանական նախադասությունների առաջին տիպը

Անգլերենի գլխավոր նախադասությունը ապառնի ժամանակում է, իսկ երկրորդականը` ներկա: Պայմանն իրական է:

If I see Tom, I will invite him to my birthday party.

Եթե ես տեսնեմ Թոմին, կհրավիրեմ նրան իմ ծննդյան օրվա հավաքույթին:

If the weather is fine, we will go to the country for the week-end.

Եթե եղանակը լավը լինի, մենք կգնանք քաղաքից դուրս շաբաթվա վերջին:

The second type of conditional sentences

Պայմանական նախադասությունների երկրորդ տիպը

Պայմանն իրական չէ: Անգլերենի գլխավոր նախադասությունը անցյալի ապառնի ժամանակաձևում է, իսկ պայմանի երկրորդականը` անցյալ: Հարկ է նշել, որ to be բայը were ձևում է բոլոր դեմքերի եզակի և հոգնակի թվերի համար: Հետաքրքիրն այն է, որ այս տիպի պայմանական նախադասություններում անցյալ ժամանակի հետ կարող են գործածվել ներկա և ապառնի ժամանակային պարագաներ: Այս կետում այն նմանվում է հայերենի ըղձական եղանակին:

If he were here now, he would help us willingly.

Եթե նա այստեղ լիներ հիմա, ապա սիրով կօգներ մեզ:

If you came to our party tomorrow, you would enjoy yourself greatly.

Եթե գայիր մեր հավաքույթին վաղը, մեծ բավականություն կստանայիր:

The third type of conditional sentences

Երրորդ տիպի պայմանական նախադասություններ

Պայմանը իրական չէ: Անգլերենի գլխավոր նախադասությունը «ապառնի վաղակատար անցյալում – Future perfect in the past» ժամանակաձևում է, իսկ երկրորդականը` անցյալ վաղակատար – Past perfect:

If he had been here yesterday, he would have helped us willingly.

Եթե նա այստեղ եղած լիներ երեկ, հոժարակամ օգնած կլիներ մեզ:

If you had come to our party last week, you would have enjoyed yourself greatly.

Եթե դու եկած լինեիր մեր հավաքույթին անցյալ շաբաթ, մեծ բավականություն ստացած կլինեիր:

Առաջին առաջադրանք

Առաջին տիպ

Կառչում ենք զրուցակցի ասած առաջին նախադասությունից և հյուսում նախադասությունների փոխկապակցված մի երկար շղթա երկխոսության ձևով:

Օրինակ`

-Please lend me 300 drams.

– What will you do if I lend you 300 drams?

– If you lend me 300 drams, I will buy a lottery ticket.

– What will you do if you buy a lottery ticket?

– If I buy a lottery ticket, I will win one million drams with it.

– What will you do, if you win one million drams?

-If I win one million drams, I will buy a computer with all its accessories (a printer, a scan, a projector with its board, a digital camera)

– What will you do if you buy all these?

-If I buy all these, I will be the happiest 15-year-old boy in our district.

Սկսելու համար կարող եք օգտվել այս մտքերից, որոնք կլինեն ձեր շղթայի առաջին օղակները.

⁃ If I save enough money, I will leave for the UK.

⁃ Why do you want to leave for the UK?

⁃ I want to leave for the UK because life there is better.

⁃ What exactly is better in the UK about life?

⁃ They get more salary.

⁃ They get a higher salary but prices are high too, so there is almost no difference. What else is good about the UK?

⁃ People are more tolerant.

⁃ People are more reserved too there. What else makes you wish to leave for the UK?

⁃ Nothing anymore, I’ll stay in Armenia.

Տրված են նախադասությունների երկրորդ մասերը: Պետք է լրացնել առաջին մասերը:

If you go to a jungle, you will see a lot of wild animals.

If you drive fast, you will have a car accident.

If you make a mistake, I will punish you.

If I get more information, I will send you an email.

If you don’t change your mindset, we will not come to an agreement.

Երկրորդ տիպ

1.Եկեք արտահայտենք մի քանի անիրական ցանկություններ.

What would you wish if you had a time travel machine?

If I had a time travel machine, I would wish to go back to the times when Argishti I or Tigran the Great were ruling.

What would you ask Hovhannes Tumanyan, if you met him?

If I met him, I would ask him why he left his native village.

What would you do if you were President of Armenia?

If u were the president of Armenia, I would make Armenia better.

2. Ինչ խորհուրդ կտայիր քո ընկերոջը, եթե նա ասեր`

I am always losing things. (Սկսեք այսպես՝ If I were you …Եթե ես քո տեղը լինեի…)

If I were you, I would put things in exact places and write down where.

I am in love with her but she takes no notice of me.

If I were you, I would gift her flowers.

I think I will fail my exam in History.

If I were you, I would not worry about it.

Երրորդ տիպ

Եկեք հետադարձ հայացք գցենք մեր անցյալին և ասենք. «Այ, եթե ես այդպես արած լինեի, այդ հնարավորությունը կորցրած չէի լինի»: “If I had done that, I wouldn’t have lost that chance.” Կամ՝ «Եթե ավելի լավ պատրաստված լինեիր քննությանը, գերազանց գնահատական ստացած կլինեիր – If you had prepared for your exam better, you would have got an excellent mark»:

Լրացրեք առաջին մասերը.

If I had gone after my dream, I would have become a musician.

If she had prepared better for the exams, she would have entered the university.

If you had stopped caring about little nonsense stuff, you would have lived a happier life.

If you had been patient, you would have achieved your aim.

Here is an English humorous story with the second type of conditional sentences.

Read this story, memorize it and try to retell it to your friends.

When this story was written, train tickets were classified for non-smokers and for smokers. The tickets for smokers were cheaper than the tickets for those who didn’t smoke.

Once a young woman got on a train and went into a compartment for smokers. There was a man there who was smoking. At that moment the woman began coughing and showing that she didn’t like the smoke. The man didn’t pay any attention and continued smoking his cigarette. The woman began coughing louder. The man continued smoking as if nothing had happened. The woman couldn’t stand the smoke any more and said: “If you were a real gentleman, you would stop smoking seeing a woman in the same compartment.” The man answered: “If you were a real lady, you wouldn’t get into a compartment for smokers.” The woman got angry and said: “If you were my husband, I would give you poison.” The man answered calmly: “If you were my wife, I would drink that poison with pleasure.”

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: