Design a site like this with WordPress.com
Get started

թուրքիայի թանգարանները

Չեմ կարող խոսել թուրքիայի բոլոր թանգարանների մասին, քանզի այնտեղ ավելի քան 200 թանգարաններ կան, որոնցից ավելի քան 80-ը գտնվում են ստամբուլում: Այսպիսով կխոսենք մի քանի թանգարանների մասին, որ արժե իմանալ: Ձեզ եմ ներկայացնում նաև մի կայք, ՙՙhttps://fromhome.turkishmuseums.com/virtual-museums/՚՚, որտեղ կգտնեք 47 թանգարաններ իրենց անվճար հեռակա տուրերով:

Continue reading “թուրքիայի թանգարանները”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑