Design a site like this with WordPress.com
Get started

Պաշտոնական կամ գործարար նամակներ գրելը

Պաշտոնական նամակների տեսակները.

Letters of inquiry – հարցում անող նամակներ

Letters of order – պատվեր անող նամակներ

Letters of complaint – բողոքի նամակներ

Replies to letters of complaint – բաղոքի նամակների պատասխաններ

Promotion letters – խրախուսական նամակներ

Advertizing letters – գովազդային նամակներ

Sales letters – վաճառքի նամակներ

Դիմելու ձևը

To Mr/Ms Brown,  իսկ եթե ազգանունը չգիտենք, ապա` Dear Sir/Madam, իսկ եթե չգիտենք կին է, թե տղամարդ, ապա՝ Dear Sir or Madam

Director of (կազմակերպության անունը)

1. Սկզբում պետք է գրել նամակը գրելու պատճառը.

I am writing to …

I am writing with regard to … Ես գրում եմ ձեզ … կապակցությամբ…

I am writing on behalf of … ինչ-որ մեկի անունից

2. Հարց տալը

I would be grateful if … Ես երախտապարտ կլինեի, եթե դուք …

Could you tell me …? Կարող էիք ասել ինձ, թե …

I would particularly like to know … Ես առանձնապես կցանկանայի իմանալ…

I would be interested to know ….

3. Երբ ակնարկ ենք անում իրենց գրած նամակին…

As you started in your letter ….

regarding … , concerning … վերաբերյալ

Concerning the question you asked … Ձեր տված հարցի վերաբերյալ …

4. Բողոքելը

I am writing to complain about ….

You said … but in fact …. դուք ասացիք …, բայց իրականում …

The goods (ապրանքը) were supposed to be delivered last Saturday, whereas(մինչդեռ), it is already

5. Եզրափակելը

If you require any further information, please do not hesitate to contact me. Եթե կարիք ունենաք լրացուցիչ տեղեկությունների, չվարանեք կապնվել ինձ հետ:

Please contact me if you have any questions.

Yours sincerely,  կամ՝ Yours faithfully,

ձեր անուն ազգանունը

Առաջադրանք – a task

Compose three formal letters

 1. Compose one advertizing letter. Imagine as if you are the chief technologist of a wine factory. Advertize your wine in your letter so the buyer is encouraged to buy.

  Dear Sir / Madam,

  I am writing with regard to the premiere show of our new wine, which is made of absolutely natural products. The uniqueness of this type is in the taste, that is the mix of Armenian and Italian styles in wine, which feels extremely passionate, brave and warm like both countries are. We are sure if you try our wine once you will be unable to forget the taste forever.

  We are inviting you to our premiere show, where you will have an opportunity to taste our wine before the public, and get to know our new products first.

  We are waiting for you!
  Best Regards
  Anahtakan Wine Factory
 2. Compose a complain letter. Complain about the poor quality of the cement your company has received.

  Dear Sir / Madam,

  I’m writing to you to complain about the poor quality of the cement that we ordered from you. You insured us that quality was one of the best ones in the region, but it is the worst one that I have ever used in my experience. Also the order had to be delivered last Saturday, whereas it reached us only yesterday. We are truly disappointed and are waiting for explanations.

  Regards,
  Anahtakan Factory
 3. Compose a letter of order. Order waterproof material for covering the roof of your institute.

  Dear Sir / Madam,

  I am the director of the Mumbai Institute of Arts, my name is Mahatama Ghandi.
  As the rainy season in Mumbai is about to start, I want to order waterproof material for covering the roof of our Institute. I would like to ask you to deliver the order as soon as possible, because due to the global changes we haven’t expected the season to start this early.

  Thank you very much in advance!
  Regards,
  Mahatama Ghandi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: