Design a site like this with WordPress.com
Get started

Լատիներեն ասույթներն իտալերենով և հայերենով

Ասույթներն ու ասացվածքներն այնքան սովորական են դարձել մեր առօրյա բառապաշարում, որ հաճախ չենք էլ նկատում, թե ինչպես կամ երբ ենք դրանք օգտագործում: Ինչպես նաև, չենք էլ գիտակցում կամ մտածում այդ ասույթների ծագումնաբանության մասին: Դրանցից շատերը գալիս են լատիներենից, և որոնցից մի քանիսը տեղադրել եմ այս նյութում:

Mors tua vita mea.
La tua morte è la mia vita [la tua sconfitta corrisponde alla mia vittoria]
Քո մահը իմ կյանքն է [քո պարտությունը իմ հաղթանակն է]
sconfitta -պարտություն

Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines.
La crudeltà nei confronti degli animali induce alla crudeltà anche verso gli uomini.
Կենդանիների նկատմամբ դաժանությունը հանգեցնում է դաժանության նաև մարդկանց նկատմամբ:
(Publio Ovidio Nasone)
crudeltà – անգթություն, դաժանություն

Ab uno disce omnis.
Da uno capisci come sono tutti.
Մեկից հասկանում ես, թե նրանք բոլորն ինչպիսին են:
(Virgilio)

Verba volant, scripta manent.
Le parole volano, ciò che è scritto rimane.
Բառերը թռչում են, բայց այն, ինչ գրված է, մնում է։

Guttatim pelagi defluit omnis aqua.
Goccia dopo goccia si svuota anche il mare.
Կաթիլ առ կաթիլ ծովն էլ է դատարկվում։

Omnia munda mundis.
Per chi è puro tutto è puro.
Նրանց համար, ովքեր մաքուր են, ամեն ինչ մաքուր է:
(San Paolo)

Pecuniae omnia parent.
Tutte le cose obbediscono al denaro.
Ամեն ինչ հնազանդվում է փողին:

Melius cavere quam pavere.
Meglio stare attenti che aver paura.
Ավելի լավ է զգուշանալ, քան վախենալ:

Աղբյուրն՝ այստեղ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: