Design a site like this with WordPress.com
Get started

Khoren Levonyan – Paykar (Struggle) | Armenian – English Translation; Խորեն Լևոնյան – Պայքար | Հայերեն – Անգլերեն թարգմանություն

The Song “Paykar” by Khoren Levonyan

Գիտեմ շատ դժվար է
I know it’s very difficult
Նորից ոտքի կանգնել
To get up again
Նորից քայլել առաջ
To move forward again
Էլի փորձել ապրել
To try to live again
Նորից փորձել ժպտալ
To try to smile again
Ժամանակն է կարճ
The time is short
Դուք ինչպես կուզեք
How you do want to
Իսկ ես միայն առաջ
But I’m going ahead only

Սուգը հավերժ է
Mourning is eternal
Երբ չկա պայքար
When there is no struggle

Ես էլ գիտեմ լացել
I know how to cry too
Գիտեմ և բողոքել
I know how to complain as well
Գիտեմ թե որտեղից
I know where from
Գաղթի տոմսեր գնել
Buy emigration tickets
Գիտեմ ինչպես փախչել
I know how to escape
Մայր հողից հեռու
Away from the motherland
Դուք ինչպես կուզեք
How you do want to
Ես իմ տանն եմ մեռնելու
But I’ll die at my home

Սուգը հավերժ է
Mourning is eternal
Երբ չկա պայքար
When there is no struggle

Փախչել պատերազմից
Escape from the war
Կամ դրանից հետո
Or after that
Փորձել սգալ հեռվից
To try to mourn from a distance
Կամ խոսել սուտ կարոտով
Or to speak with fake longing
Ասել դատարկ բաներ
To say empty stuff
Ձևական լացել
To cry fakely
Նորից մի տոմս գնել
To buy another ticket again
Ու տունը դատարկել
And empty the home

Սուգը հավերժ է
Mourning is eternal
Երբ չկա պայքար
When there is no struggle

Սուգը հավերժ է
Mourning is eternal
Երբ չկա պայքար
When there is no struggle

Some Explanations For Non-Armenians;

If you are reading the lyrics and feeling like there’s something that remains unclear to you then you definitely should read this part of the article.

First of all, you should know that in 2020 the Second Artsakh War happened between Armenia and Azerbaijan which the Armenian side lost. It was a great failure for the nation although there were a lot of hidden factors that did not let Armenians win. Well, we won’t talk about it now, but that was an important detail to mention as it brought a huge disappointment to the Armenian nation. Losing the war became terrible mourning for the whole nation, not only for the locals but also for the Armenians from the diaspora. The reason for the mourning was also thousands of Armenian young casualties.

The tragedy is still like a nightmare for Armenians, it’s way too difficult to move on after everything you’ve seen. Since the war happened life has been stopped for Armenians, feels like we are dead but keep walking as alive people. Mentally we don’t exist anymore. But Khoren says that mourning will be eternal if we don’t struggle.

He chose to go ahead, to struggle.

As it’s common for people after such loss, Armenians as well started to complain even more after the war. Khoren says that he also knows how to cry, to complain, but he meant that he’s not doing it. Definitely, he doesn’t consider such behaviour right by people to do it. Also, it’s really common and usual for people from all countries to emigrate after losing a war, a part of them will always leave the country, which is pretty sad. Well, Khoren is a real patriot as he says that even though he knows from where to buy a plane ticket to another country, how to escape from the situation, he’s not gonna do it as he wants to die at his home. In the lyrics, the word home is considered motherland; Armenia.

He also speaks about people that ran away from the war as cowards, that left the country, or that left it after the war. Such people or actually people that emigrated, always speak about their love for Armenia, about how much they miss it, about their sadness, mourning. Khoren considers such behaviour fake as if they had a love for Armenia they would not leave the place they loved “that much”. They would not empty the home that needs them.

And yes,

Սուգը հավերժ է,
Mourning is eternal
Երբ չկա պայքար
When there is no struggle.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: