Design a site like this with WordPress.com
Get started

Իտալական հեքիաթները հայերենով

Նախագծի նպատակը՝ ծանոթանալ իտալական հեքիաթներին, ձեռք բերել բառապաշար

Ընթացքը՝ սովորողները փնտրում և իտալերենից հայերեն են թարգմանում իտալական հեքիաթները, այնուհետև հրապարակում են իրենց բլոգներում

Մասնակիցներ՝ իտալերեն սովորողների խմբերը, իտալերեն իմացող բոլոր ցանկացողները

Տևողությունը՝ շարունակական

Արդյունքը՝ ստանալ երկլեզու խոսող գիրք

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑