Design a site like this with WordPress.com
Get started

Թեմա 3

Նախագծային աշխատանք՝ Սեփականության և հեղինակային ու հարակից իրավունքները ՀՀ-ում:

Համապատասխան օրենքները նախագծի թեմայի վերաբերյալ․

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: