Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայրենիք իմ

Չեմ կորցնի երբեք ես Քեզ,
Ի՛մ Հայրենիք, վճիտ երկինք,
Չեմ մոռանա անմահացած
Սխրանքները հերոսների։

Եթե մեկը քեզ ավերի,
Թե փորձի կոտրել նա քեզ,
Չվհատվես, ես եմ հոգիդ.
Չեմ թողնի մարմինդ՝ անշունչ, անխիդ։

12.11.2020թ

Անահիտ Աբգարյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: