Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայրենիք իմ

Չեմ կորցնի երբեք ես Քեզ,
Ի՛մ Հայրենիք, վճիտ երկինք,
Չեմ մոռանա անմահացած
Սխրանքները հերոսների։

Եթե մեկը քեզ ավերի,
Թե փորձի կոտրել նա քեզ,
Չվհատվես, ես եմ հոգիդ.
Չեմ թողնի մարմինդ՝ անշունչ, անխիդ։

12.11.2020թ

Անահիտ Աբգարյան

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑