Design a site like this with WordPress.com
Get started

Թաղում

Արդեն երկար ժամանակ է մտորում եմ՝
Ի՞մ, թե՞ քո թաղումն արեցինք այն օրը,
Քե՞զ, թե՞ ինձ թաղեցինք այդ օրը։
Չգիտեմ՝ արդեն էլ ում ուղղեմ այս հարցը,
Միայն դու ես մնացել,
Միայն դու ինձ չես լսել։
Ո՞վ մեռավ այն օրը,
Ի՞նձ, թե՞ քեզ թաղեցինք այդ փոսը։

Ապրիլի 30, 2021թ․

Անահիտ Աբգարյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: