Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ուսումնական ժամերգություն. հոգևոր ընթերցումներ

Մեսրոպ Մաշտոց  

Անկանիմ առաջի քոյ
Եվ խնդրեմ զթողութիւն
Յանցանաց իմոց․
Միʹ անտես առներ,
Հաʹյր, Զաղաչանս իմ։  

Մովսես Խորենացի  

Խորհուրդ մեծ և սքանչելի,
Որ յայսմ ավուր յայտնեցավ,
Հովիվքն երգեն ընդ հրեշտակս՝
Տան ավետիս աշխարհի:
Ծնավ նոր արքայ
Ի Բեթղեհեմ քաղաքի,
Որդիք մարդկան, օրհնեցեք,
Զի վասն մեր մարմնացավ:
Անբավելին երկնի և երկրի
Ի խանձարուրս պատեցավ,
Ոչ մեկնելով ի հօրե՝
Ի սուրբ այրին բազմեցավ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: