Design a site like this with WordPress.com
Get started

Թումանյանական թևավոր խոսքեր

Մի գդակ է, հո՞ մի քուրք չի 

Հովհ. Թումանյանի հանրահայտ «Շունն ու կատու» լեգենդից է։ Ուստա Փիսոյի խոսքերն են՝ ուղղված Քեռի Քուչիին. — Աչքիս վրա, Քեռի Քուչի, մի գդակ է, հո՞ մի քուրք չի։

Այս թևավոր խոսքը օգտագործվում է, երբ ցանկանում ենք նշել, թե ձեռնարկված գործը առանձին ջանքեր չի պահանջում։ Հաճախ հեգնանքով ծաղրվում է պարծենկոտությունը։

Մի կաթիլ մեղր

Հովհ. Թումանյանի տարածված լեգենդի վերնագիրն է։ Հեղինակն իր ստեղծագործության մտահաղացումը վերցրել է միջնադարի հայ առակագիր Վարդան Այգեկցու «Կաթ մեղու պատճառ պատերազմի» առակից։ Օգտագործվում է չնչին բանից մեծ աղմուկ-աղաղակ բարձրացնելը ծաղրելու համար։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: