Fonetica – Իտալերեն բառերի թարգմանություն

 1. rosa ֊ վարդ, կարմիր / rossa ֊ վարդագույն
 2. pala ֊ лопата / palla ֊ գնդակ
 3. cassa ֊ դրամարկղ / casa ֊ տուն
 4. cappello ֊ գլխարկ / capello ֊ մազեր
 5. note ֊ նշումներ / notte ֊ գիշեր
 6. tuta ֊ սպորտային տաբատ, համազգեստ / tutta ֊ բոլորը, ամբողջություն
 7. Peppe ֊ Giuseppe անվան կրճատ ձևը / pepe ֊ պղպեղ
 8. nonno ֊ պապիկ / nono ֊ 9֊րդ
 9. sete ֊ ծարավ / sette ֊ յոթ
 10. caro ֊ թանկ, սիրելի(ս), թանկագին(ս) / carro ֊ վագոն
 11. pena ֊ տուգանք / penna ֊ գրիչ
 12. feta ֊ /պանրի տեսակ/ / fetta ֊ կտոր
 13. polo ֊ շապիկ / pollo ֊ հավ
 14. tono ֊ /ձայնի/ տոն / tonno ֊ тунец
 15. fanno ֊ «անել» բայը 3֊րդ դեմքում / Fano ֊ /քաղաք/
 16. donna ֊ կին / dona ֊ նվիրատվություն, նվեր, գանձ
 17. mese ֊ ամիս / messe ֊ բերք
 18. Papa ֊ Հռոմի պապ / pappa ֊ մանկական սնունդ
 19. coro ֊ երգչախումբ / corro ֊ վազում եմ /correre/
 20. camino ֊ ծխնելույզ / cammino ֊ քայլում եմ /camminare/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: