Օրենքի ընդունման կարգը

ԳԼՈՒԽ 8.
ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդված 66. Պատգամավորն իր օրենսդրական նախաձեռնությունն իրականացնում է օրենքների և Ազգային ժողովի որոշումների նախագծերի առաջադրմամբ:

Ազգային ժողովի որոշումների նախագծերը կարող են առաջարկվել Սահմանադրության 57, 73, 74, 84, 111, 112 հոդվածներով նախատեսված դեպքերում, ինչպես նաև Ազգային ժողովի գործունեության կազմակերպման հարցերով:

Նախագծերը ներկայացվում են դրանց անհրաժեշտության հիմնավորմամբ, նշելով այն կազմակերպություններն ու անձանց, որոնք մասնակցել են նախագծի նախապատրաստմանը:

Օրենսդրական նախաձեռնությունը ներկայացնելիս պատգամավորը միաժամանակ ներկայացնում է գործող օրենքների և Ազգային ժողովի որոշումների մեջ դրանից բխող անհրաժեշտ փոփոխությունները: Այդ կապակցությամբ մինչև օրենսդրական նախաձեռնությունը ներկայացնելը Ազգային ժողովի աշխատակազմը նախաձեռնության հեղինակին, նրա պահանջով, ներկայացնում է անհրաժեշտ փոփոխությունների ցանկը:

Նախագծերն Ազգային ժողովի նախագահին են ներկայացվում Ազգային ժողովի աշխատակազմի միջոցով: Վերջինս հնգօրյա ժամկետում օրենսդրական նախաձեռնությանը կից Ազգային ժողովի նախագահին ներկայացնում է տեղեկանք` սույն հոդվածի պահանջները բավարարող անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայության մասին:

Ազգային ժողովի նախագահն օրենսդրական նախաձեռնությունը տեղեկանքի հետ սահմանված կարգով դնում է շրջանառության մեջ:

Գլխադասային հանձնաժողովը ներկայացնում է եզրակացություն` սույն հոդվածի պահանջներին օրենսդրական նախաձեռնության համապատասխանության մասին:

/փոփ. 22.10.97 օրենք/

Հոդված 67. Կանոնակարգի 66 հոդվածի պահանջներին համապատասխան ներկայացված օրենսդրական նախաձեռնությունները ստանալուց հետո Ազգային ժողովի նախագահը երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում դրանք ուղարկում է հանձնաժողովներ` նշելով գլխադասայինը, իսկ օրենքների նախագծերը` նաև կառավարություն` վարչապետին:

Օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակը կամ նրա ներկայացուցիչը իրավունք ունի մասնակցելու հանձնաժողովում իր նախաձեռնության քննարկմանը: Հանձնաժողովը նախաձեռնության քննարկման մասին տեղեկացնում է օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակին ոչ ուշ, քան նիստից երեք օր առաջ:

Գլխադասային հանձնաժողովը և կառավարությունը մեկամսյա ժամկետում եզրակացություն են տալիս ստացված նախագծերի վերաբերյալ:

Կառավարությունը եզրակացություն է տալիս օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում պետական եկամուտներում և ծախսերում սպասվող փոփոխությունների մասին:

Եթե կանոնակարգի սույն հոդվածով նախատեսված ժամկետներում կառավարությունը եզրակացություն չի ներկայացնում, ապա համարվում է, որ օրենքի նախագիծը չի նվազեցնում պետական եկամուտները կամ ավելացնում ծախսերը:

Նախագծի մասին անհրաժեշտ եզրակացությունները ստանալուց կամ եզրակացությունների համար նախատեսված ժամկետը լրանալուց հետո Ազգային ժողովի նախագահը նախագիծը և դրա մասին առկա եզրակացությունները ներկայացնում է Ազգային ժողովի հերթական եռօրյա նիստին` քվեարկության դնելով նստաշրջանի օրակարգում օրենսդրական նախաձեռնությունն ընդգրկելու մասին հարցը:

Եթե օրենսդրական նախաձեռնությունը ներառում է տարբեր ոլորտներ, ապա կարող են նշանակվել մեկից ավելի գլխադասային հանձնաժողովներ:

Օրենսդրական նախաձեռնությունը եռօրյա նիստերի օրակարգ է մտնում ոչ ուշ, քան նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկվելուց երկու ամիս հետո: Նշված ժամկետը կարող է խախտվել միայն Ազգային ժողովի նախագահի առաջարկությամբ` Ազգային ժողովի որոշմամբ:

/լրաց. 07.10.97 օրենք, փոփ. 22.10.97 օրենք/

Հոդված 68. Սահմանադրության 75 հոդվածի չորրորդ մասի համաձայն կառավարության եզրակացությամբ պետության եկամուտները նվազեցնող կամ ծախսերն ավելացնող օրենքների նախագծերն Ազգային ժողովն ընդունում է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ: Միաժամանակ, կառավարության ներկայացմամբ ընդունվում է համապատասխան փոփոխություն պետական բյուջեում:i

Հոդված 69. Եթե օրենսդրական նախաձեռնության կարգով առաջարկվում է Ազգային ժողովի որոշման նախագիծ, և այդ նախաձեռնությունը ստորագրել է պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն մեկ երրորդը, ապա այն, առանց քվեարկության և կանոնակարգի 67 հոդվածով նախատեսված ընթացակարգի պահպանման, ընդգրկվում է հերթական նստաշրջանի եռօրյա նիստերի օրակարգում և քննարկվում է արտահերթ:

Եթե ձևաթղթի ստացման օրից երկշաբաթյա ժամկետում անհրաժեշտ քանակի ստորագրություններով ձևաթուղթը հանձնվում է աշխատակազմ, ապա Ազգային ժողովի նախագահը հերթական եռօրյա նիստերի օրակարգը քննարկելիս այդ մասին հաղորդում է Ազգային ժողովին, և հարցը եռօրյա նիստերի օրակարգ է մտնում առանց քվեարկության:

Եթե երկշաբաթյա ժամկետում անհրաժեշտ քանակի ստորագրություններով ձևաթուղթը աշխատակազմ չի հանձնվում, ապա նախաձեռնությունը համարվում է չկայացած, և ձևաթուղթը մարվում է:

Ազգային ժողովի նախագահը, սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված օրենսդրական նախաձեռնությունը ստանալուն պես, այն ուղարկում է հանձնաժողովներ:

/փոփ. 22.10.97 օրենք/

ԳԼՈՒԽ 9.
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդված 70. Սահմանադրության 75 հոդվածին համապատասխան`i

կառավարությունը սահմանում է իր ներկայացրած օրենքների նախագծերի քննարկման հաջորդականությունը և կարող է պահանջել, որ դրանք քվեարկության դրվեն միայն իր համար ընդունելի ուղղումներով.

կառավարության որոշմամբ անհետաձգելի համարվող օրենքի նախագիծը Ազգային ժողովը քննարկում և քվեարկում է մեկամսյա ժամկետում.

կառավարությունն իր ներկայացրած օրենքի նախագծի ընդունման առնչությամբ կարող է դնել իր վստահության հարցը: Եթե Ազգային ժողովը Սահմանադրության 74 հոդվածով սահմանված կարգով որոշում չի ընդունում կառավարությանն անվստահություն հայտնելու մասին, վերջինիս ներկայացրած օրենքի նախագիծը համարվում է ընդունված.

կառավարությունն իր ներկայացրած օրենքի նախագծի առնչությամբ վստահության հարցը նույն նստաշրջանի ընթացքում կարող է դնել ոչ ավելի, քան երկու անգամ:

Եթե ներկայացված օրենքի նախագիծը նախատեսում է ընթացիկ տարվա պետական բյուջեով հաստատված եկամուտների կամ ծախսերի փոփոխություն, ապա կառավարությունը դրան զուգահեռ ներկայացնում է նաև օրենքի նախագիծ` պետական բյուջեում փոփոխություն և (կամ) լրացում կատարելու մասին:

Օրենքի նախագծի հետ կառավարությունը ներկայացնում է դրա տեքստն էլեկտրոնային կրիչի վրա կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով այն ուղարկում է Ազգային ժողովի աշխատակազմ:

(փոփ. 14.04.98 թիվ ՀՕ-213 օրենք)

Հոդված 71. Կառավարությունը օրենսդրական նախաձեռնության կարգով Ազգային ժողովի որոշումների նախագծեր ներկայացնում է Սահմանադրության 59, 78, 112 հոդվածներով նախատեսված դեպքերում:

Հոդված 72. Օրենքի կամ Ազգային ժողովի որոշման նախագիծը կառավարությունը Ազգային ժողով է ուղարկում Ազգային ժողովի նախագահի անունով: Ազգային ժողովի նախագահը երկու օրվա ընթացքում այն ուղարկում է հանձնաժողովներին` նշելով գլխադասայինը:

Ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովը նախագծի վերաբերյալ եզրակացությունը Ազգային ժողովի նախագահին է ներկայացնում մեկ ամսվա, իսկ անհետաձգելի համարվող նախագծի վերաբերյալ երկու շաբաթվա ընթացքում:

Հոդված 73. Կառավարությունը Սահմանադրության 78 հոդվածով նախատեսված լիազորությունը ստանալու համար Ազգային ժողովի որոշման նախագծի հետ ներկայացնում է դրա անհրաժեշտության մասին հիմնավորումները, կառավարության ընդունվելիք որոշումների կարգավորման ոլորտները և սկզբունքները:

Հոդված 74. Նախագծի մասին անհրաժեշտ եզրակացությունները ստանալուց կամ եզրակացությունների համար նախատեսված ժամկետը սպառվելուց հետո Ազգային ժողովի նախագահը նախագիծը և դրա մասին առկա եզրակացությունները ներկայացնում է Ազգային ժողովի հերթական եռօրյա նիստին` քվեարկության դնելով նստաշրջանի օրակարգում օրենսդրական նախաձեռնությունը ընդգրկելու մասին հարցը:

/լրաց. 22.10.97 օրենք/

ԳԼՈՒԽ 10.
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԸ ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ԴՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

Հոդված 75. Սահմանադրության 111 և 112 հոդվածներին համապատասխան Ազգային ժողովը պատգամավորների ընդհանուր թվի մեծամասնությամբ Հանրապետության Նախագահին կարող է Սահմանադրության կամ դրանում փոփոխություններ կատարելու կամ օրենքի նախագիծը հանրաքվեի դնելու առաջարկ անել:

Հանրապետության Նախագահը Ազգային ժողովից նախագիծը ստանալուց հետո քսանմեկօրյա ժամկետում կարող է այն իր առարկություններով և առաջարկություններով վերադարձնել Ազգային ժողով` պահանջելով նոր քննարկում:

Հանրապետության Նախագահի առարկությունները և առաջարկությունները չընդունելու դեպքում Ազգային ժողովի կողմից պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն երկու երրորդով վերստին առաջարկված Սահմանադրության կամ դրանում փոփոխություններ կատարելու կամ օրենքի նախագիծը Հանրապետության Նախագահը հանրաքվեի է դնում Ազգային ժողովի սահմանած ժամկետում:

Հոդված 76. Սահմանադրության 111 հոդվածին համապատասխան Ազգային ժողովի պատգամավորների ընդհանուր թվի մեծամասնության համաձայնությամբ Հանրապետության Նախագահի ներկայացրած Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը դրվում է հանրաքվեի` Հանրապետության Նախագահի սահմանած ժամկետում:

Հոդված 77. Սահմանադրության 114 հոդվածին համապատասխան Սահմանադրության 1, 2 և 114 հոդվածների փոփոխման մասին առաջարկություններ չեն կարող ներկայացվել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: