Non ti scordar di me ― Մի՛ մոռացիր ինձ [ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ]

Partirono le rondini dal mio paese
Ծիծեռնակները լքեցին իմ
freddo e senza sole,
ցուրտ և անարև քաղաքը,
cercando primavere di viole,
փնտրելով մանուշակներով լի գարունները,
nidi d’amore e di felicità.
սիրո և երջանկության բները։
La mia piccola rondine partì
Իմ փոքր ծիծեռնակը լքեց
senza lasciarmi un bacio,
առանց համբույր թողնելու,
senza un addio partì. 
առանց հրաժեշտի նա հեռացավ։

Non ti scordar di me:
Մի՛ մոռացիր ինձ․
la vita mia legata è a te.
իմ կյանքը կապված է քեզ հետ:
Io t’amo sempre più,
Ես քեզ ավելի ու ավելի եմ սիրում,
nel sogno mio rimani tu. 
դու մնում ես իմ երազում:

Non ti scordar di me:
Մի՛ մոռացիր ինձ․
la vita mia legata è a te.
իմ կյանքը կապված է քեզ հետ:
C’è sempre un nido nel mio cor per te.
Իմ սրտում միշտ բույն կա քեզ համար:
Non ti scordar di me! 
Մի՛ մոռացիր ինձ։

Non ti scordar di me!
Մի՛ մոռացիր ինձ․
la vita mia legata è a te.
իմ կյանքը կապված է քեզ հետ:
C’è sempre un nido nel mio cor per te.
Իմ սրտում միշտ բույն կա քեզ համար:
Non ti scordar di me!
Մի՛ մոռացիր ինձ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: