Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հանդիպում Վիգեն Ավետիսի հետ

2021թ֊ի հունվարի 20֊ին կայացավ մեր հանդիպումը Վիգեն Ավետիսի հետ, որին իրավ շատ էի սպասել։ Մեզ միշտ հետաքրքրել է այդ մարդն՝ իր կերպարով, արվեստագետի տեսքով ու գեղեցիկ խոսքով։

Continue reading “Հանդիպում Վիգեն Ավետիսի հետ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑