Design a site like this with WordPress.com
Get started

Քաղ․ և սոց․ հիմունքներ ― ՀԱՐՑԱՇԱՐ

  1. Սոցիալական դեր
  2. Սոցիալական խմբեր, խոցելի խմբեր
  3. Սոցիալականացում
  4. Գենդեր
  5. Դիտում. ինքնադիտում, ներհայեցողություն
  6. Պահանջմունքներ, Մասլոուի պահանջմունքների բուրգ
  7. Հարցման մեթոդ ֊ էջ 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: