Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մայրենիի ֆլեշմոբ

1․Թվարկվածներից որո՞նք հացատեսակ չեն․լավաշ, շոթ, բոքոն, նքողնակ, բաղարջ, նկանակ, կուտանա, ճաթ, սաջի, ճոթ, դոնիկ, թերթերուկ։

նքողնակ, կուտանա, սաջի, ճոթ

Continue reading “Մայրենիի ֆլեշմոբ”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑