Design a site like this with WordPress.com
Get started

​​Ինչպե՞ս խոսեցնել սերիական մարդասպաններին

Մի քանի խորհուրդներ սովետական քննիչ Ամուրխ(հ)ան Յանդիեվից, ով կարողացել էր ընկերանալ Չիկատիլոյի և Մուխ(հ)անկինի հետ։ Վերջինս անգամ բանաստեղծություններ է նրան նվիրել։

Continue reading “​​Ինչպե՞ս խոսեցնել սերիական մարդասպաններին”

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑