Justin Bieber – Mistletoe ― Հայերեն թարգմանություն

It’s the most beautiful time of the year
Սա տարվա ամենից գեղեցիկ ժամանակն է
Lights fill the streets spreading so much cheer
Լույսերը լցնում են փողոցները՝ շատ երջանկություն տարածելով
I should be playing in the winter snow
Ես պետք է խաղայի ձմեռային ձյան մեջ
But I’mma be under the mistletoe
Բայց ես մզամուրճի տակ կլինեմ

I don’t want to miss out on the holiday
Չեմ ուզում բաց թողնել արձակուրդը
But I can’t stop staring at your face
Բայց ես չեմ կարող դադարել հայացքս քո դեմքին հառել
I should be playing in the winter snow
Ես պետք է խաղայի ձմեռային ձյան մեջ
But I’mma be under the mistletoe
Բայց ես մզամուրճի տակ կլինեմ

With you, shawty with you
Քեզ հետ, տարված քեզնով
With you, shawty with you
Քեզ հետ, տարված քեզնով
With you, under the mistletoe
Քեզ հետ, մզամուրճի տակ

Everyone’s gathering around the fire
Բոլորը հավաքվում են կրակի շուրջ
Chestnuts roasting like a hot July
Շագանակներ՝ տաք հուլիսի նման տապակված
I should be chillin’ with my folks, I know
Ես պետք է զվարճանայի նրանց հետ, գիտեմ,
But I’mma be under the mistletoe
Բայց ես մզամուրճի տակ կլինեմ

Word on the street Santa’s coming tonight
Դրսում խոսքեր են պտտվում, որ Սանտան գալիս է այս երեկո
Reindeer’s flying thought the sky so high
Հյուսիսային եղջերուները թռչում են՝ մտածելով, որ երկինքը բարձր է շատ
I should be making a list I know
Ես պետք է ցուցակ կազմեի, գիտեմ
But I’mma be under the mistletoe
Բայց ես մզամուրճի տակ կլինեմ

With you, shawty with you
Քեզ հետ, տարված քեզնով
With you, shawty with you
Քեզ հետ, տարված քեզնով
With you, under the mistletoe
Քեզ հետ, մզամուրճի տակ

Eh, love, the wise men followed the star (the wise men followed the star)
Էհ, սեր, իմաստունները հետևեցին աստղին (իմաստունները հետևեցին աստղին)
The way I follow my heart
Ինչպես ես հետևեցի սրտիս
And it led me to a miracle
Եվ դա ինձ հրաշքի բերեց

Eh love, don’t you buy me nothing (don’t you buy me nothing)
Էհ, սեր, դու ինձ ոչինչ չե՞ս գնում (ինձ ոչինչ չե՞ս գնում)
‘Cause I am feeling one thing, your lips on my lips
Քանզի ես միայն մեկ բան եմ զգում, քո շրթունքները իմ շրթունքների վրա
That’s a merry, merry Christmas
Դա ուրախ, ուրախ Սուրբ Ծնունդ է

It’s the most beautiful time of the year
Սա տարվա ամենից գեղեցիկ ժամանակն է
Lights fill the streets spreading so much cheer
Լույսերը լցնում են փողոցները՝ շատ երջանկություն տարածելով
I should be playing in the winter snow (I know)
Ես պետք է խաղայի ձմեռային ձյան մեջ
But I’mma be under the mistletoe
Բայց ես մզամուրճի տակ կլինեմ

I don’t want to miss out on the holiday
Չեմ ուզում բաց թողնել արձակուրդը
But I can’t stop staring at your face
Բայց ես չեմ կարող դադարել հայացքս քո դեմքին հառել
I should be playing in the winter snow
Ես պետք է խաղայի ձմեռային ձյան մեջ
But I’mma be under the mistletoe
Բայց ես մզամուրճի տակ կլինեմ

With you, shawty with you
Քեզ հետ, տարված քեզնով
With you, shawty with you
Քեզ հետ, տարված քեզնով
With you, under the mistletoe
Քեզ հետ, մզամուրճի տակ (oh yeah)

With you, shawty with you
Քեզ հետ, տարված քեզնով
With you, shawty with you (oh yeah)
Քեզ հետ, տարված քեզնով
With you, under the mistletoe (under the mistletoe)
Քեզ հետ, մզամուրճի տակ (մզամուրճի տակ)

Kiss me underneath the mistletoe (Kiss me underneath the mistletoe)
Համբուրիր ինձ մզամուրճի տակ
Show me baby that you love me so-oh-oh
Ցույց տուր, փոքրիկս, որ շատ ես ինձ սիրում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: