Design a site like this with WordPress.com
Get started

ՍԱՐՍԱՓՈՒՄ ԵՄ ԵՍ ԼՈԿ ՀԻՄԱ

Պարույր Սևակ

Դու ասում ես, թե սառել եմ, 
Բոլո՜ր-բոլո՜ր կրակներըս ես վառել եմ 
Ու հիմա էլ… մթան մեջ եմ ես խարխափում։ 
Իսկ ես կասեմ. ես քայլել եմ, 
Երբ որ մութ էր՝ ես փայլել եմ, 
Բայց չեմ խաբել ես ոչ ոքի ու չեմ խաբում։   

Ես չեմ խաբել ո՛չ մի խոսքով,
Ո՛չ մի երգով կամ ակնարկով.
Կա՛մ սիրել եմ, կա՛մ ատել եմ, բայց չեմ խաբել, 
Երկու հարկով բարձր եմ ապրել, 
Ցած եմ իջել երկու հարկով, 
Իջել-ելել, սակայն երբեք չեմ խարխափել։   

Թե երբևէ խարխափել եմ՝ 
Խարխափում եմ ես լոկ հիմա, 
Թե երբևէ սարսափել եմ՝ 
Սարսափում եմ ես լոկ հիմա,
Միայն հիմա՛, երբ չգիտեմ՝ 
Դու եղե՞լ ես, կա՞ս, թե չկաս, 
Միայն հիմա՛, երբ զգո՛ւմ եմ, 
Հասկանո՛ւմ եմ ու սարսափո՜ւմ, 
Թե առանց քեզ, իմ կորա՜ծըս, 
Այս աշխարհի ինչն է պակաս…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: