Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կարծիք֊վերլուծություն։ Անհաղթ Խալիֆան

Պատմվածքն՝ այստեղ

Փոքր֊ինչ դժվարանում եմ որևէ կարծիք արտահայտել, քանզի պատմվածքն անհասկանալի էր, իսկ կարճության պատճառով կիսատ էր թվում։

Երևի թե Խալիֆան խաղաղասեր էր, այդ իսկ պատճառով է Ավետիքը օրհնում նրա անունը։ Ցույց է տրվում, որ պատերազմը միայն պետության գլուխը չի, որ սկսում է, այլև ժողովուրդը։

Այսինքն՝ երբ պատերազմ է սկսվում, պետք չէ վստահաբար ասել, թե երկրի գլուխն է ամբողջությամբ մեղավոր, քանզի ազգն ինքն է իրեն ղեկավար ընտրում։ Ու եթե գոհ է այդ ղեկավարով, ապա թափված արյան համար սովորական բնակիչն արդեն իսկ մեղավոր է։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: