Design a site like this with WordPress.com
Get started

Իմ ԲԻԶՆԵՍ գաղափարը / ծրագիրը

Երբ նպատակ ունեք ինչ֊որ բան ներկայացնել, ապա պետք է անեք այնպես, որ Ձեզ լսելը հաճելի ու հետաքրքիր լինի, սակայն անել դա ամենևին էլ հեշտ չէ։ Այնպես որ ծրագիրս ներկայացնելու եմ ոչ թե այս հոդվածում, այլ հետևյալ հղումում։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: