Design a site like this with WordPress.com
Get started

What type of tourist I am or I would like to be

You see I’m not a tourist at all, cause I didn’t go abroad, but I would like to go to cultural tourism, because I’m interested in history, art and people’s life style from other countries.

Continue reading “What type of tourist I am or I would like to be”

Առաջին դաս

Մեր առաջին դասը բավական հետաքրքիր անցավ։ Սկզբում ծանոթացանք, ապա սկսեցինք քննարկել որոշ տերմիններ։

Մինչ առաջին բուժօգնություն ցույց տալը, անհրաժեշտ է հասկանալ՝ արդյոք շրջակայքը անվտանգ է մեզ համար, ապա նոր ձեռք մեկնել։ Մեզ այդ հարցում պատասխանը կհուշեն մեր բոլոր զգայարանները, ինչպես նաև՝ մոտակայքում գտնվող կենդանիները։ Պետք է ուշադիր լինենք, որպեսզի տուժածի կարգավիճակում չհայտնվենք։

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑