Design a site like this with WordPress.com
Get started

ՁՅՈՒՆ Է ԳԱԼՈՒ

Համո Սահյան

Մշուշների շղարշի տակ
Աշնան խաշամն է խշխշում,
Քամու ձեռքերն անհամարձակ
Ամպի փեշերն են քաշքշում։

Ամպը լեզուն կուլ է տվել,
Հնար չունի որոտալու։
Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,
Չէ, երևի ձյուն է գալու։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: