누구 거예요? – Ու՞մն է

Անցնում ենք նոր արտահայտություն՝ 누구 거예요? (ու՞մն է), որտեղ 누구 = ով, ում։

Արտահայտություններ՝

이게 뭐예요? – Սա ի՞նչ է
누구 거예요? – Ու՞մն է
제 거예요. – Իմն է
참 멋있어요. – Շատ լավն է
고마워요. –  Շնորհակալություն

ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ

핸드폰 – հեռախոս
카메라 – տեսախցիկ
컴퓨터 – համակարգիչ
모자 – գլխարկ
시계 – ժամացույց
사전 – բառարան
전자 사전 – էլեկտրոնային բառարան
복사기 – քսերոքսի ապարատ
가방 – պայուսակ
안경 – ակնոց
연필 – մատիտ
의자 – աթոռ
지우개 – ռետին
– գիրք
책상 – (գրա)սեղան

Դիալոգ

앤디: 이게 뭐예요?
미나: 핸드폰이에요.
앤디: 누구 거예요?
미나: 제 거예요.
앤디: 와! 참 멋있어요.
미나: 고마워요.

Առաջադրանք 1

Թարգմանել դիալոգը։ Կազմել նմանատիպ մեկ այլ դիալոգ, որում կօգտագործեք նաև նախորդ դասերին անցած թեմաները։

Առաջադրանք 2

Ընտրել քեյ-փոփ մի խումբ, որի մասին մանրամասն տեղեկություն կներկայացնեք Ձեր բլոգում կամ կպատրաստեք slide – show: Հաջորդ դասին պետք է ներկայացնեք դրանք։

Առաջադրանք 3

Գրել շարադրություն հայերեն լեզվով՝ ինչպես կամ ինչու սիրեցի Կորեան։

Հ. Գ. Կատարած բոլոր առաջադրանքները (ինչպես նաև նախորդ առաջադրանքները, ովքեր չեն ուղարկել), ուղարկեք anahitabgaryan@mskh.am էլ. փոսթի հասցեին։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: