이게 뭐예요? / 저게 뭐예요?

Մինչ անցնելը բուն թեմային, վերհիշենք անցած դասի քերականությունը։

Խոսելու ենք ցուցական դերանուններից, որոնք կորեերենում երեքն են՝이, 저, 그:

 – «սա», երբ այն, ինչի մասին խոսում ենք, մեզ շատ մոտ է

 – «դա», երբ այն, ինչի մասին խոսում ենք, մեզնից միքիչ է հեռու

 – «նա», երբ այն, ինչի մասին խոսում ենք, մեզնից շատ հեռու է

Արտահայտություններ՝

이게 뭐예요? – Սա ի՞նչ է։
저게 뭐예요? – Այն ի՞նչ է։
감사합니다 – Շնորհակալություն
고마워요 – Շնորհակալություն

thumbnail_Image (1)

Թարգմանությունը՝

— 이게 뭐예요? (Սա ի՞նչ է)
— 사과예요. (Խնձոր է)
— 그럼 저게 뭐예요? (Ապա դա ի՞նչ է)
— 책이에요 (Գիրք է)

Դիալոգ

앤디: 이게 뭐예요? (Սա ի՞նչ է)
미나: 연필이에요. (Մատիտ է)
앤디: 그럼 저게 뭐예요? (Ապա դա ի՞նչ է)
미나: 지우개예요. (Ռետին է)

ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ

thumbnail_Image (2)thumbnail_Image (3)thumbnail_Image (5)thumbnail_Image (6)thumbnail_Image

Առաջադրանք 1

Կազմել հարց (이게 뭐예요?) ու պատասխան հետևյալ բառերով՝ 책 (գիրք), 사전 (բառարան), 모자 (գլխարկ), 핸드폰 (հեռախոս):

Առաջադրանք 2

Կազմել հարց (저게 뭐예요?) ու պատասխան հետևյալ բառերով՝ 구두 (կոշիկներ), 의자 (սեղան), 가방 (պայուսակ), 안경 (ակնոց)։

Առաջադրանք 3

Նոր բառապաշարով կազմել հարց և պատասխան (և՛ 이게, և՛ 저게)։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: