Design a site like this with WordPress.com
Get started

Black Veil Brides – In the end | Թարգմանություն

Ներկայացնում եմ Ձեզ Black Veil Brides – In the end երգի հայերեն թարգմանությունը:

In the end

Վերջում

In the end,
As we fade into the night (whoa!)
Who will tell the story of your life?

In the end
As my soul’s laid to rest,
What is left of my body?
Or I’m just a shell?
And I have fought,
And with flesh and bloodI commanded an army.
Through it all,
I’ve given my heart for a moment of glory.

In the endas we fade into the night (whoa!)
Who will tell the story of your life? (whoa!)
And who will remember your last goodbye? (whoa!)
‘Cause it’s the end and I’m not afraid,
I’m not afraid to die.

Born a saint
Thoughwith every sin I still wanna be holy,
I will live again.
Who we are isn’t how we live,
We are more than our bodies.
If I fallI will rise back up and relive my glory.

In the endas we fade into the night (whoa!)
Who will tell the story of your life? (whoa!)
And who will remember your last goodbye? (whoa!)
‘Cause it’s the end and I’m not afraid,
I’m not afraid to die.

In the endas we fade into the night (whoa!)
Who will tell the story of your life? (whoa!)
And who will remember your last goodbye? (whoa!)
‘Cause it’s the end and I’m not afraid,
I’m not afraid to die.

Who will remember this last goodbye?
‘Cause it’s the endand I’m not afraid,
I’m not afraid to die.

Not afraid!
I’m not afraid to die!
Not afraid!
I’m not afraid to die!

Վերջում, երբ մենք անհետանանք գիշերում,
Ո՞վ կպատմի քո կյանքի պատմությունը:

Վերջում, երբ իմ հոգին հանգստացավ,
Ի՞նչ մնաց իմ մարմնից:
Թե՞ ես պարզապես խեցի եմ:
Եվ ես կռվել եմ,
Ու մսով և արյունով կառավարել եմ բանակը:
Այս ամենի միջով՝
Ես տվեցի իմ սիրտը մեկ ակնթարթ փառքի համար:

Վերջում, երբ մենք անհետանանք գիշերում,
Ո՞վ կպատմի քո կյանքի պատմությունը:
Եվ ո՞վ կհիշի քո վերջին հրաժեշտը:
Քանզի սա վերջն է, և ես չեմ վախենում, ես չեմ վախենում մահանալ:

Ծնված սուրբ՝
Չնայած ամեն մեղքի հետ զուգընթաց ես դեռ ցանկանում եմ սուրբ լինել,
Ես կապրեմ նորից:
Մենք այն չենք, ինչպես ապրում ենք,

Մենք ավելին ենք, քան մեր մարմինները:
Եթե ես ընկնեմ, ես վեր կբարձրանամ ու կապրեմ իմ փառքի միջով:

Վերջում, երբ մենք անհետանանք գիշերում,
Ո՞վ կպատմի քո կյանքի պատմությունը:
Եվ ո՞վ կհիշի քո վերջին հրաժեշտը:
Քանզի սա վերջն է, և ես չեմ վախենում, ես չեմ վախենում մահանալ:

Վերջում, երբ մենք անհետանանք գիշերում,
Ո՞վ կպատմի քո կյանքի պատմությունը:
Եվ ո՞վ կհիշի քո վերջին հրաժեշտը:
Քանզի սա վերջն է, և ես չեմ վախենում, ես չեմ վախենում մահանալ:

Եվ ո՞վ կհիշի քո վերջին հրաժեշտը:
Քանզի սա վերջն է, և ես չեմ վախենում, ես չեմ վախենում մահանալ:

Չե՛մ վախենում:
Ես չե՛մ վախենում մահանալ:
Չե՛մ վախենում:
Ես չե՛մ վախենում մահանալ:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: