Design a site like this with WordPress.com
Get started

ԴԵՏՔ ֊ Թիթեռ | DETQ – Titer (English Translation)

English Translation

Թիթեռ – Butterfly

Իմ սենյակի լռությունը խախտեց մի թիթեռ
The silence of my room was broken by a butterfly

Իր թևերի շարժով,
With movement of its wings

Նա ասես, եկել էր այստեղ, իմ մեռյալ սենյակին
A butterfly, seems, came here, to my dead room

Նոր շունչ տալու:
To give a new breath.

Թիթեռն ինձ տարավ հեռու մի աշխարհ,
The Butterfly took me to a distant world,

Ուր ես գնացի անդարձ խավարին…
Where I went to the irrecoverable dark…

(կրկն.)

Ու գիտեմ երբ լույս լինի,
And I know when there’s a light,

Ձայնդ սրտիս հենց հույս լինի
When your voice would be my heart’s hope

Կմնաս դու մի գիշեր,
You’d stay just a night

Ու կապրես մինչ առավոտ
And you’d live till the morning

Հեռանաս իբրև մի հուշ,
You’d leave as a reminiscence,

Որ տեսա գիշերը ուշ,
Which I saw late at night

Չես կարող ինձ հետ թռչել,
You can’t fly with me,

Դու թիթեռ ես, (լոկ) թիթեռ
Your’e a Butterfly, just Butterfly

(2)

Իմ հուշերում մոլորված մի թիթեռ
A butterfly, who was lost in my memories

Դու մնա հեռվում,
Stay away,

Մեկ ուրիշին պատմիր դու նորից,
Tell someone else again,

Մի հեքիաթ անվերջ սիրո մասին
A tale of endless love

Հրաշք ես որին, թիթեռ են ասում,
Your’e a miracle, which we call Butterfly

Բայց դու կմնաս անդարձ խավարում
But you’ll stay in an irrecoverable dark

(կրկն.)

Ու գիտեմ երբ լույս լինի,
And I know when there’s a light,

Ձայնդ սրտիս հենց հույս լինի
When your voice would be my heart’s hope

Կմնաս դու մի գիշեր,
You’d stay just a night

Ու կապրես մինչ առավոտ
And you’d live till the morning

Հեռանաս իբրև մի հուշ,
You’d leave as a reminiscence,

Որ տեսա գիշերը ուշ,
Which I saw late at night

Չես կարող ինձ հետ թռչել,
You can’t fly with me,

Դու թիթեռ ես, (լոկ) թիթեռ
Your’e a Butterfly, just Butterfly

For the Russian Translation click here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: