Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ամառային ճամբար: Վրացերեն: Դաս 6

Տարվա ամիսներ

Հունվար֊იანვარ-իանվար
Փետրվար-თებერვალი֊թեբեռվալի
Մարտ-მარტი֊մարտի
Ապրիլ-აპრილი֊ապրիլի
Մայիս-მაისი֊մայիսի
Հունիս-ივნისი֊իվնիսի
Հուլիս-ივლისი֊իվլիսի
Օգոստոս-აკვისტო֊ակվիստո
Սեպտեմբեր-სეკტემბერი֊սեկտեմբերի
Հոկտեմբեր-ოკტომბერი֊օկտոմբերի
Նոյեմբեր-ნოვემბერი֊նովեմբերի
Դեկտեմբեր-დეკენბერი֊դեկենբերի

Եղանակներ

Գարուն-գազափխուլի- გაზაფხულო
Ամառ֊զափխուլի- ზაფხული
Աշուն֊շեմոդգոմա- შემოდგომა
Ձմեռ֊զամթարի-ზამთარი

Բնության երևույթներ

Անձրև֊ծվիմա֊წვიმა
Ձյուն֊թովլի-თოვლი
Քամի֊քարի-ქარი
Փոթորիկ֊քարիշխալա-ქარიშხალა
Կարկուտ֊սոտղվա-სოტღვა

Նախադասություններ

  1. დღეს წვიმაა.
    Դղես ծվիմա ա:
  2. თოვლია.
    Թովլիա:
  3. დღეს ქარიშხალაა.
    Դղես քարիշխալաա:

 

Այս հղումները կօգնեն, եթե արտասանության հետ կապված խնդիր լինի:

Վրացերեն Արևիկի հետ՝ տարվա ամիսներ

Վրացերեն Արևիկի հետ՝ բնության երևույթներ և տարվա

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: