Design a site like this with WordPress.com
Get started

Իտալերեն: Հարցական բառեր

Le parole interogativi

Che è … ? – Ի՞նչ է …
Che cosa è? – Ի՞նչ է սա:
Chi è … ? – Ո՞վ է …
Come … ? – Ինչպե՞ս / Ի՞նչ …
Dove è … ? – Որտե՞ղ է …
Di che … ? – Ու՞մն է …
Quale … ? – Ո՞ր …
Quanto … ? – Քանի՞ …
Quando … ? – Ե՞րբ …
Perchè. .. ? – Ինչու՞ …

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑