Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ամառային ճամբար: Անգլերեն

Ես մասնակցում էի մի շարք նախագծերի, որոնք ստեղծվեցին ի շնորհիվ ամառային ճամբարի: Իհարկե բոլորից առավել կարևորում էի լեզուները, այնպես որ այս նախագիծը գտնվում է առաջին հորիզոնականներւմ: Կարևորը արդյունքն է՝ կասեր Վարդը: Ստացա՞ լավը՝ ստացա:

Ի՞նչ եմ արել այս նախագծի ընթացքում… Տեսեք ներքևում, քանզի ամբողջը հավաքեցի մեկ նյւթի մեջ

 1. Գիրքը, որ ընթերցեցի
 2. Կազմածս բառարանը
 3. I would like to change a story…
 4. Ո՞ր հեքիաթն ինձ ամենից շատ դուր եկավ: 
  Անկեղծ՝ հեքիաթները լավն էին, բայց դրանցից ոչ մեկը զգացմունքներ չարթնացրեց ներսումս:
 5. Մոտիվացնող տողե՞ր: 
  Գուցե ես եմ անուշադիր եղել, բայց նման արտահայտությունների չհանդիպեցի: Կամ գուցե պատճառը այն է, որ ինձ ոչինչ չմոտիվացրեց, այդ իսկ պատճառով անզոր եղա նկատել:
 6. Ի՞նչ սովորեցի այս հեքիաթներից:
  Բավականաչափ մեծ բառապաշար:
 7. Վերլուծությու՞ն:
  As I couldn’t choose just a story, so I’m gonna speak about some of them. You see, I don’t like sad ends, but there were 2-3 stories with sad endings.
  In a first story we can read about a witch, whose father was so kind, but he didn’t want to be like him. He was so combative, wicked and arrogant. But he changed himself to a good way.
  And I’m gonna talk about the second tale “The Fountain of Fair Fortune”, which shows us, that dreams will come true, even without magic. Maybe I got it wrong, I don’t know for sure, but I hope that anyone can make his dreams real.
  I don’t know what to add but magic is a thing which I will like whole my life.
  So I would like to read about stories, where magic is showed in a beautiful way. I would ike to read about mermaids and vampies, about witches and Peter Pan…

Նախագիծը՝ Վարդի:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: