Իսպաներեն: Բայ

Այսօրվա թեման բայն է:
Իսպաներենում բայերը ըստ վերջավորության բաժանվում են 3 խմբի: Առաջին խմբի բայերն ունեն -ar, երկրորդ խմբի բայերը` -er, իսկ երրորդ խմբի բայերը` -ir վերջավորությունները:

Ամեն խմբի բայ ունի խոնարհման իր ձևը: Խոնարհման ժամանակ բայերի վերջավորությունները (-ar, -er, -ir) դուրս են գալիս և բոլոր դեմքերի ժամանակ ստանում են այդ դեմքի վերջավորությունը:

Առաջին խումբ` -ar

Օրինակ՝ Hablar – խոսել

Yo (ես) – hablo
(դու) – hablas
El / ella / usted (նա) – habla
Nosotros / nosotras (մենք) – hablamos
Vosotros / vosotras (դուք) – hablais
Ellos / ellas / ustedes (նրանք) – hablan

Երկրորդ խումբ` -er

Օրինակ՝ Comprender – հասկանալ

Yo (ես) – comprendo
(դու) – comprendes
El / ella / usted (նա) – comprende
Nosotros / nosotras (մենք) – comprendemos
Vosotros / vosotras (դուք) – comprendeis
Ellos / ellas / ustedes (նրանք) – comprenden

Երրորդ խումբ` -ir

Օրինակ՝ Escribir

Yo (ես) – escribo
(դու) – escribes
El / ella / usted (նա) – escribe
Nosotros / nosotras (մենք) – escribimos
Vosotros / vosotras (դուք) – escribis
Ellos / ellas / ustedes (նրանք) – escriben

Կան բայեր, որ չեն ենթարկվում այս կանոնին և խոնարհվում են այլ եղանակներով: Այդ բայերից մեկն էլ gustar – դուր գալ բայն է: Այս բայի դեպքում բոլոր դեմքերով խոնարհման ժամանակ վերջավորությունը մնում է նույնը, եզակիի ժամանակ` gusta, հոգնակիի ժամանակ` gustan. փոխվում են միայն դերանունները:

(Yo) me ինձ – gusta / gustan
(Tú) te քեզ – gusta / gustan
(El / ella / usted) le նրան – gusta / gustan
(Nosotros / nosotras) nos մեզ – gusta / gustan
(Vosotros / vosotras) os ձեզ – gusta / gustan
(Ellos / ellas / ustedes) les նրանց – gusta / gustan

Օրինակ՝ Le gustan las camisas blancas – Նրան դուր են գալիս սպիտակ վերնաշապիկներ:

Me gusta ler – Ինձ դուր է գալիս կարդալ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: