Ամառային ճամբար: Աշխարհահռչակ հայեր: Հովհաննես Ադամյան՝ գունավոր հեռուստատեսության հիմնադիրը / Hovhannes Adamian, inventor of color television

Hovhannes (Ivan) Abgari Adamian (5 February 1879, Baku – 12 September 1932, Leningrad), was an Soviet Armenian engineer, an author of more than 20 inventions.

Հովհաննես (Իվան) Աբգարի Ադամյանը (Փետրվարի 5, 1879թ., Բաքու – Սեպտեմբերի 12, 1932թ., Լենինգրադ), Սովետական ինժեներ էր, ավելի քան 20 հայտնագործությունների հեղինակ:

Adamian was born in a family of an Armenian merchant and petrol businessman. In 1897, he finished his schooling in Baku and moved to Switzerland.

Ադամյանը ծնվել է հայ վաճառականի և բենզինի բիզնեսմենի ընտանիքում: 1897թ.-ին նա ավարտում է կրթությունը Բաքվում և տեղափոխվում Շվեյցարիա:

Hovhannes Adamian developed the technology that laid the groundwork for the invention of color television. A prolific engineer and inventor, he filed for and secured several patents during his lifetime.

Հովհաննես Ադամյանը մշակեց գունային հեռուստատեսության գյուտին հիմք հանդիսացող տեխնոլոգիան: Պտղավոր ինժեներ և գյուտարար, նա իր կյանքի ընթացքում դիմեց և ապահովեց մի քանի արտոնագրեր:

Adamian’s main contribution to the development of color television technology was his tricolor principle. He started a project to create a color television called Herates and received patents for it, but despite his efforts he did not get as far. Although his research did not produce a working prototype, the principle he developed was eventually used to create the color television, first shown in London in 1928.

Գունավոր հեռուստատեսության տեխնոլոգիաների զարգացման մեջ Ադամյանի հիմնական ներդրումը նրա եռագույն սկզբունքն էր: Նա սկսեց Հերատես անունով գունավոր հեռուստատեսություն ստեղծելու մի նախագիծ և դրա համար արտոնագրեր ստացավ, բայց չնայած իր ջանքերին՝ նա այդպես էլ շատ հեռու չհասավ: Չնայած նրա հետազոտության արդյունքում չի ստեղծվել աշխատանքային նախատիպ, նրա ստեղծած սկզբունքը ի վերջո օգտագործվել է գունավոր հեռուստատեսություն ստեղծելու համար, որն առաջին անգամ ցուցադրվել է 1928 թվականին Լոնդոնում:

In 1913, Adamian returned to Saint Petersburg, Russia. He had several long-term trips to Armenia before dying in 1932 in Leningrad. He was buried in the local Armenian cemetery and, in 1970, his remains were brought to Yerevan, to the Pantheon of famous Armenians.

1913թ-ին Ադամյանը վերադարձավ Ռուսաստան՝ Սանկտ Պետերբուրգ: Նա մի քանի երկարատև ուղևորություններ է ունեցել Հայաստանում նախքան մահանալը 1932թ-ին ՝ Լենինգրադում: Նա թաղված է տեղի հայկական գերեզմանատանը, իսկ 1970թ-ին նրա մասունքները բերվել են Երևան՝ հայտնի հայերի պանթեոն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: