Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հեռավար-առցանց ուսուցում մաթեմատիկայից: Մայիսի 18 – 22

Վարժ 151

ա) sin ( -30°) = -½

ե) ctg ( -135°) = 1

Վարժ 152

ա) a = 25π/6

sin a = sin 30° = ½

cos a = cos 30° = √3/2

tg a = tg 30° = √3/3

ctg a = ctg 30° = √3

ե) a = 7π/6

sin a = sin 30° = – ½        sin7π/6  = – ½

cos a = cos 30° = – √3/2       cos7π/6   = – √3/2

tg a = tg 30° = √3/3             tg 7π/6  = √3/3

ctg a = ctg 30° = √3            ctg7π/6 = √3

Վարժ 153

ա) Պատ՝. √3

բ) Պատ՝. 2

Վարժ 135

ա) tg (π/4 + a)

tg a = – 2

բ) ctg (3π/4 – a)

ctg a = 4

Վարժ 136

ա) sin (a + b)

Պատ՝. – 1

բ) sin (ab)

Պատ՝. 0,936

Վարժ 137

ա) Պատ՝. -2

բ) Պատ՝. 2/n+2

Վարժ 153

ա) cosa + sinatga/2

Պատ՝. 1

բ) cosa – sinactga/2

Պատ՝. -1

Վարժ 154

ա) Պատ՝. 1 + sin(a)

բ) Պատ՝. 2

Վարժ 155

Պատ՝. ⅔

Խնդիր 159

Պատ՝. 4:1

Խնդիր 160

Պատ՝. 4:1

Վարժ 156

ա) √3sina/2, cos a = 5/6, 0 < a < π

Պատ՝. ½

բ) 8cosa/2, cos a = ⅛, – π < a < 0

Պատ՝. 6

Վարժ 171

ա) Պատ՝. – 1

բ) Պատ՝. 8

Վարժ 172

ա) Պատ՝. 4/9

բ) Պատ՝. 3

Վարժ 173

tg a + ctg a = 3

ա) tg²a + ctg²a

Պատ՝. 2,5

բ) tg³a + ctg³a

Պատ՝. 9/2√2

Խնդիր 174

Պատ՝. 12կմ

Խնդիր 175

Պատ՝. 10կմ/ժ և 45կմ/ժ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: