Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հեռավար-առցանց ուսուցման առաջադրանքների փաթեթ։ Մայիսի 11 – 22

Շարունակում ենք, անվերջ թվող, հեռավար-առցանց ուսուցումը։ Ներկայացնում եմ ձեզ այս շաբաթվա կատարածս աշխատանքները։

Տեսադասեր

  • Մայիսի 11 ժամը 13:00 – Գրականություն
  • Մայիսի 12 ժամը 13:00 – Մայիսյան հավաքի ամփոփում
  • Մայիսի 12 ժամը 15:00 – Ինքնակրթության նախագծեր
  • Մայիսի 13 ժամը 17:00 – Կորեերեն
  • Մայիսի 14 ժամը 14:00 – Անգլերեն
  • Մայիսի 14 ժամը 15:00 – Հավաք
  • Մայիսի 18 ժամը 13:00 – Գրականություն
  • Մայիսի 19 ժամը 14:00 – Իտալերեն
  • Մայիսի 21 ժամը 14:00 – Անգլերեն

Նախագծեր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: