Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կորեերենի առաջադրանքներ

1) Գրել տրված վանկերի արտասանությունները (ձայնավորներ).

1. 아, 이, 어
2. 우, 오, 으

2) Ո՞ր բաղաձայներն են տրված.

ㅁ, ㄴ, ㄹ, ㅇ, ㅅ, ㅎ

3) Գրել տրված վանկերի արտասանությունները.

1. 아, 어, 오, 우, 으, 이
2. 마, 머, 모, 무, 므, 미

4) Գրեք ստացվելիք վանկը.

Օրինակ՝ 가+ㅁ=감

마+ㅁ=
마+ㄴ=
마+ㄹ=
마+ㅇ=

5) Կազմել երկտառանոց վանկեր ㄷ,ㅂ,ㅅ,ㅈ (բաղաձայներ) և ㅏ,ㅓ,ㅗ,ㅜ,ㅡ,ㅣ (ձայնավորներ) տառերով։

Օրինակ՝ 가, 거, 고, 구, 그, 기.

6) Գրեք ստացվելիք վանկը և արտասանությունը.

ㅇ+ㅑ=
ㅇ+ㅕ=
ㅇ+ㅛ=
ㅇ+ㅠ=

7) Գրեք այն տառերը, որոնք չգիտեք կամ խառնում եք, կողքին նշեք արտասանությունը, այնուհետև կազմեք վանկեր։

8) Դիտել տեսանյութերը արտասանությունը սովորելու համար.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: