Design a site like this with WordPress.com
Get started

Իտալերեն արտահայտություններ: Ծանոթություն

Ciao! – Ողջույն

Buongiorno! – Բարի օր

Buonasera! – Բարի երեկո

Buonanotte! – Բարի գիշեր

Come ti chiami? – Ի՞նչ է քո անունը:

Mi chiamo… – Իմ անունը …

Quanti anni hai? – Քանի՞ տարեկան ես:

Io ho … anni – Ես … տարեկան եմ:

Come stai? Ինչպե՞ս ես (ընկերական)
Come sta? Ինչպե՞ս եք (քաղաքավարի)
Bene, grazie. Լավ, շնորհակալ եմ
E tu? Իսկ դու՞ ընկերական
E lei? Իսկ Դու՞ք քաղաքական
Bene Լավ
Non tanto bene Ոչ այդքան լավ

Molto piacere – Շատ հաճելի է

Grazie – շնորհակալություն

Anchio – նույնպես

Ancheme – ինձ նույնպես

Di dove sei? – Ծագումով որտեղի՞ց ես

Io sono di Armenia – Ես Հայաստանից եմ

Ci vediamo – Մինչ հանդիպում

È da molto che non ci vediamo Երկար ժամանկ է չենք տեսնվել
Mi sei mancato Կարոտել էի քեզ
Novità? Ի՞նչ նորություններ կան
Niente di nuovo Նոր ոչինչ չկա
Grazie (mille)! Շնորհակալություն (շատ)
Prego! Խնդրեմ (“շնորհակալության” համար)
Buona giornata! Լավ օր ունեցիր
Buona notte! Բարի գիշեր
Buona notte e sogni d’oro! Բարի գիշեր և անուշ երազներ
Ci vediamo dopo! Հետո կտեսնվենք
Ci vediamo presto! Շուտով կտեսնվենք
Ci vediamo domani! Վաղը կտեսնվենք
Arrivederci! Ցտեսություն
Buon viaggio! Լավ ճամփորդություն ունեցիր
Devo andare Ես պետք է գնամ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: